Bij het verlenen van de diensten van Authentieke Kracht worden uw persoonsgegevens verwerkt. Authentieke Kracht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Authentieke Kracht, hebben wij gegevens van u nodig. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch, mondeling tijdens een afspraak of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Authentieke Kracht uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een trainingsaanvraag of coachtraject.

Persoonlijke gegevens

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bepaalde, ter zake doende, gegevens om uw situatie en vraag toe te lichten

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Dossier

Authentieke Kracht houdt een dossier bij, dat onder meer bestaat uit aantekeningen van de coach of trainer en correspondentie tussen Authentieke Kracht en de deelnemer/ opdrachtgever van de training of Coachee. Dit dossier is nodig voor een goede uitvoering van de training of het coachtraject.

Authentieke Kracht heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens niet bekend worden aan derden. Het papieren dossier wordt een jaar na afloop van het coachtraject vernietigd. Alle inhoudelijke digitale gegevens worden na uiterlijk 7 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden eveneens na uiterlijk 7 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Voor correspondentie tussen Authentieke Kracht en Coachee maakt Authentieke Kracht gebruik van de emailservice van Strato, waarvan de hosting plaatsvindt in Duitsland. De datacenters hebben een ISO 27001-certificering van TUV (duitse keuringsinstantie), wat betekent dat de data volledig valt onder de Duitse privacywetten.

Authentieke Kracht werkt op basis van een (Internationale) Ethische Code of Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Authentieke Kracht zijn geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten van de Coachee op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie waarbij Authentieke Kracht de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches).

Authentieke Kracht is ZZP-er en is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt een beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft als Opdrachtgever/ Deelnemer van de training of Coachee het recht om uw NAW gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: contact@authentiekekracht.nl. De gegevens zullen dan in overleg met u worden aangepast of verwijderd.

De Opdrachtgever/ Deelnemer van de training of de Coachee hebben echter geen recht de persoonlijke aantekeningen van Authentieke Kracht in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Authentieke Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Authentieke Kracht via 06-44185505 of mail naar contact@authentiekekracht.nl.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens bij Authentieke Kracht kun u contact opnemen met Wendy Hooghiem via telefoonnummer 06-44185505 of via contact@authentiekekracht.nl t..a..v. Wendy Hooghiem.