1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Authentieke Kracht.
1.2. Authentieke Kracht: Authentieke Kracht (KvK nr. 57260605) bereikbaar via: Sumatrakade 991, 1019 RC Amsterdam of contact@authentiekekracht.nl
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van Authentieke Kracht deelneemt.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met de Authentieke Kracht.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden. 
1.8. Opleiding: groepstraining of individuele coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Authentieke Kracht. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van Authentieke Kracht tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Authentieke Kracht en een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  
1.12. Partijen: Authentieke Kracht en Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. 
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Authentieke Kracht.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Authentieke Kracht, inschrijving bij of opdracht aan Authentieke Kracht en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Authentieke Kracht. 
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Authentieke Kracht en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. NB: artikel 404: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtgever of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en artikel 407 lid 2: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend).
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Authentieke Kracht slechts indien deze door Authentieke Kracht schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Authentieke Kracht gesloten Overeenkomsten leiden voor Authentieke Kracht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Authentieke Kracht zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Authentieke Kracht en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Authentieke Kracht niet.
4.3. Authentieke Kracht is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Authentieke Kracht voor de uitvoering van een met Authentieke Kracht gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Authentieke Kracht gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Authentieke Kracht, of door Authentieke Kracht ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

6. Prijzen

6.1. Alle door Authentieke Kracht genoemde prijzen zijn in euro’s, vrij van BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. Authentieke Kracht kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

 

7. Facturering en betaling

7.1. Authentieke Kracht factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Authentieke Kracht verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

 

8. Verplaatsing of annuleringen door Authentieke Kracht

8.1. Authentieke Kracht is gerechtigd zonder opgave van reden een training, een trainingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Authentieke Kracht betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
8.2. Authentieke Kracht is gerechtigd zonder opgave van reden een training, trainingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Authentieke Kracht betaalde prijs voor de geannuleerde training, trainingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). Het bedrag zal binnen 14 dagen terug worden gestort op de rekening van de opdrachtgever.

 

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Annuleren training voor groepen
9.1. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt  dat Authentieke Kracht gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
b. bij annulering binnen vier weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Authentieke Kracht verschuldigd.
9.3. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.4. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

Annuleren individuele coaching
9.5. Coaching sessies kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Authentieke Kracht gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
9.6. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Authentieke Kracht betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Authentieke Kracht op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Authentieke Kracht mocht komen vast te staan, is Authentieke Kracht slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Authentieke Kracht is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3. Authentieke Kracht is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Authentieke Kracht bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Authentieke Kracht voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Authentieke Kracht door de verzekeraar van Authentieke Kracht.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Authentieke Kracht.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Authentieke Kracht/ Wendy Hooghiem ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Authentieke Kracht/ Wendy Hooghiem houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

13. Persoonsgegevens

13.1. Authentieke Kracht verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy verklaring
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Authentieke Kracht.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De klachten- en geschillenregeling van Authentieke Kracht is van toepassing op de Overeenkomst tussen Authentieke Kracht en Opdrachtgever. De klachten- en geschillenregeling staat vermeld op de website https://authentiekekracht.nl.